Všeobecné obchodní a dodací podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.
V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky, upravují tyto „VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY“, vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „PODMÍNKY“), smluvní vztahy, vznikající mezi společností Silic Média s.r.o., Havlíčkova 232, 250 82 Úvaly, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 1, v oddíle C, vložce 197816, IČO 24256714, DIČ CZ24256714 (dále jen „prodávající“) a jinou fyzickou osobou – podnikatelem uvedeným v Registru ekonomických subjektů nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) na základě kupní smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umíst2něné na internetové adrese www.id-textil.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Internetový obchod prodávajícího je určen pouze pro B2B zákazníky.

1.2.
Smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím vzniká buď na základě kupní smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (e-mailem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem nebo poštou). Byla-li sjednána rámcová smlouva mezi prodávajícím a kupujícím, upravuje tento smluvní vztah mezi oběma stranami. Přílohy rámcové smlouvy jsou její nedílnou součástí a ustanovení v nich jsou nadřazené standardním obchodním podmínkám.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1.
Předmětem plnění je dodávka reklamního textilu ID® (Identity) bez potisku nebo s potiskem (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB

3.1.
Veškeré ceny uváděné v cenících, webových stránkách, nabídkách či katalozích (dále jen „nabídka“) prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a služby pro sepsání kupní smlouvy v daný den.

3.2.
Kupující ze strany reklamních agentur mohou uplatnit na nákup zboží slevu ve výši 20 %, jestliže se registrují (vytvoří účet) na internetových stránkách prodávajícího www.id-textil.cz/muj-ucet/. Poté co jim bude registrace schválena prodávajícím, mohou po přihlášení ke svému účtu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nakupovat za snížené ceny.

3.3.
Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží v ČR nebo SR. Ceny dopravy za zboží jsou následující:

Zboží bez brandingu Doprava Doba dodání ČR SR
Objednávka nad 15 000 CZK* express do 4 dní zdarma zdarma
Objednávka pod 15 000 CZK* standard do 2 týdnů zdarma 405 CZK*
Objednávka pod 15 000 CZK* express do 4 dní 405 CZK* 405 CZK*
Zboží s brandingem individuální kalkulace dopravy

*Výše dopravy v CZK se odvíjí od aktuální hodnoty devizového kurzu CZK/EUR.

3.4.
Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží, které budou ve výši 1 % z ceny zboží (minimálně však 40 Kč) účtovány ve faktuře zvlášť. V případě zasílání zboží na víc adres bude doprava kalkulována individuálně.

4. DODACÍ LHŮTA

4.1.
Prodávající začíná objednávku zpracovávat až poté, co dojde k připsání fakturované částky na účet prodávajícího, pokud není výslovně sjednáno jinak.

4.2.
Zboží je expedováno prodejcem ke kupujícímu 1x týdně. Dodací lhůta je stanovena obchodním zástupcem společnosti Silic Média, s.r.o. individuálně dle rozsahu konkrétní zakázky. V případě definice dodací lhůty ve dnech, vždy hovoříme o dnech pracovních, tedy bez víkendů a svátků. Lhůta dodání začíná dnem schválení zakázky kupujícím, tj. odsouhlasení grafických návrhů do výroby formou potvrzené objednávky, případně odsouhlasením vzorku a současně dnem, kdy je sjednaná záloha připsána na účet prodávajícího. Prodávající si vyhrazuje právo na přiměřené prodloužení termínu dodání v období od října do prosince a od ledna do února z důvodu nadměrného vytížení výrobních kapacit a plánovaných odstávek.

4.3.
Dohodnou-li se kupující s prodávajícím na expresní dodací lhůtě, zvyšuje se kupní cena zboží dle standardního ceníku dopravy uvedeného v bodě 3.3., nebo dle dohody s obchodním zástupcem. Expresním dodáním vznikají náklady, které budou kupujícímu předloženy ke schválení.

5. DODACÍ PODMÍNKY

5.1.
Kupující po dohodě vyznačí zřetelně ve smlouvě některou z následujících podmínek způsobu dodání zboží:
• osobní převzetí v Úvalech u Prahy, ulice Havlíčkova 232,
• autodoprava bez dobírky (GEIS, GLS, …),
• individuální rozvoz ke kupujícímu. Doprava je účtována i v případě podpisu rámcové dohody částkou 10 Kč /km.

5.2.
Není-li sjednáno jinak, platí kupující náklady na dopravu dle variant formou zvláštní položky ve faktuře.

5.3.
Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

5.4.
Kupující je vždy informován prodávajícím mailem či telefonicky o tom, že zboží je hotové a připravené k odebrání, či že bylo odesláno.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1.
Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, jakož i dohodnutých přirážek a DPH. Plátci daně z ostatních zemí EU DPH nehradí.

6.2.
Platba za zboží či služby je možná pouze bezhotovostně, a to na účet prodávajícího, uvedený v kupní smlouvě, nebo na faktuře. Po vzájemné dohodě s obchodním zástupcem se v kupní smlouvě vyznačí jedna z následujících podmínek způsobu úhrady:
a) bezhotovostní úhrada faktury se splatností 14 dnů po vystavení faktury,
b) platba platební kartou při předání zboží (pouze u kurýrní služby PPL),
c) bezhotovostní úhrada zálohové faktury ve 100% výši hodnoty objednávky vč. DPH předem,
d) bezhotovostní úhrada zálohové faktury ve výši 50 % hodnoty objednávky + 50 % na fakturu se splatností 14 dnů vystavenou v den expedice zboží.

6.3.
Překročí-li kupní cena objednaného zboží či služeb částku 10 000 Kč bez DPH, je možné zvolit pouze variantu 6.2 d), pokud není jinou smlouvou stanoveno jinak.

6.4.
Nebudou-li faktury kupujícím v dohodnutém termínu uhrazeny, zaniká nárok kupujícího na případné slevy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

6.5.
Splatnost faktury je 14 dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet prodávajícího.

6.6.
Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

6.7.
Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

6.8.
Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami třetích osob nebo započtením vlastní pohledávky kupujícího, kterou má vůči prodávajícímu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7. SMLUVNÍ POKUTY

7.1.
Bude-li kupující v prodlení se zaplacením nebo doplacením kupní ceny prodávajícímu, je kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 1 % denně z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

8.1.
Prodávající může od smlouvy odstoupit v případě, že je kupující v prodlení s úhradou zálohy
o více jak 10 kalendářních dnů po dohodnutém termínu. Dále je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy.

8.2.
Pokud prodávající odstoupí od smlouvy, odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

8.3.
Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).

8.4.
Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku „vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu v České republice dostupné. Za vyšší moc se považuje zejména, nikoliv však výlučně, válka, teroristický útok, občanské nepokoje, vzpoura, přítomnost ionizujícího nebo radioaktivního záření, požár, výbuch, záplava či jiné živelné nebo přírodní katastrofy. Prodávající v takovém případě bude kupujícího písemně informovat o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí kupující prodávajícímu písemně (e-mailem), a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího.
Pokud tak neučiní, má se za to, že kupující od smlouvy nebo její části odstupuje a prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornování těchto nedodaných položek zboží ze zakázky.

8.5.
Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty, poplatku za uskladnění 50 Kč/kalendářní den a nárok na úhradu nákladů prodávajícího související s výrobou nebo
s dodáním zboží ani žádný nárok prodávajícího na náhradu škody.

9. JINÁ USTANOVENÍ

9.1.
Minimální hodnota objednaného zboží pro přijetí zakázky je 10 000 Kč, pokud není stanoveno jinak.

9.2.
Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk
v elektronické podobě, nejlépe ve formátech: EPS, AI, PDF, SVG (vše v křivkách). Tyto podklady může kupující poskytnout prodávajícímu prostřednictvím internetového obchodu při vytváření objednávky na stránce každého produktu. Specifikace grafických podkladů najdete ZDE. U rastrových obrázků je nutno dodat předlohu buď v elektronické podobě ve velikosti 1:1 a rozlišení min. 300 DPI, nebo v kvalitní tištěné formě ve velikosti 1:1. Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.
Prodávající si vyhrazuje právo odchylky v barevnosti zakázkově vyráběných předmětů ±5 – 10 % v závislosti na objemu zakázky.

9.3.
Kupující prohlašuje, že má oprávnění používat ochrannou známku, která může být součástí požadovaného brandingu a plně zodpovídá také za oprávnění nakládat s dalšími předměty duševního vlastnictví, které požaduje zapracovat do své zakázky. Prodávající neodpovídá za neoprávněné použití díla duševního vlastnictví ani ochranné známky, které mu dodal kupující ke zpracování zakázky. Kupující ve smyslu ust. § 2890 občanského zákoníku okamžikem uzavření kupní smlouvy s prodávajícím slibuje a zavazuje se, že nahradí prodávajícímu škodu, vznikne-li mu jeho činností dle uzavřené kupní smlouvy v souvislosti s nepravdivostí prohlášení kupujícího uvedeného ve větě první tohoto ustanovení (slib odškodnění kupujícího), zejména pokud třetí subjekt uplatní vůči prodávajícímu jakékoliv nároky ze zásahu do práva duševního vlastnictví v souvislosti s výrobou a šířením zboží, jehož dodání si kupující u prodávajícího objednal. Za okamžik doručení slibu prodávajícímu považují smluvní strany okamžik uzavření smlouvy. Kupující zejména prodávajícímu slibuje a zavazuje se, že uhradí prodávajícímu škodu ve výši odpovídající povinnosti prodávajícího uhradit oprávněným subjektům náhradu škody, vydat bezdůvodného obohacení a další nároky v souvislosti se zásahem prodávajícího do práva autorského, v souvislosti s porušením práv k ochranné známce prodávajícím nebo k průmyslovému vzoru, popř. jakýkoliv jiný nárok z práv průmyslového vlastnictví nebo z autorského práva.

9.4.
Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení uvedená v kupní smlouvě nebo těchto obchodních podmínkách.

9.5.
Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 5 kalendářních dnů po doručení zboží, a skryté vady pak nejpozději do 2 měsíců.

9.6.
Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem. Termín odstranění vady je závislý na konkrétním způsobu vypořádání, obvykle do 2 měsíců. V případě náhradního plnění či opakované výroby je termín plnění sdělen obchodníkem Silic Média s.r.o. v závislosti na výrobních kapacitách a dalších okolnostech.

9.7.
Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci do místa určení.

9.8.
Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

9.9.
Uplatnění reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který kupující na požádání obdrží od prodávajícího a který je uveden na internetových stránkách prodávajícího – ZDE.

9.10.
V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

9.11.
Reklamace vad na dodaném zboží nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti.

9.12.
Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává poplatek za skladné ve výši 50 Kč za každý kalendářní den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 10. den.

9.13.
Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby. Množstevní rozdíly musí být prodávajícímu oznámeny do 7 kalendářních dnů od prokazatelného převzetí zakázky. Prodávající si vyhrazuje právo množstevní odchylky ±5 %.

9.14.
Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za podstatné porušení smlouvy.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

10.1.
V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se tento smluvní vztah bude řídit občanským zákoníkem. Na právní vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se neaplikuje zejména zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě (§ 2158 a násl. občanského zákoníku). Ujednání o smluvních pokutách dle této smlouvy nemá na povinnost kupujícího k náhradě škody žádný vliv.

10.2.
Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla nebo trvalého bydliště.

10.3.
Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přestože se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (kupující nebo prodávající) odmítne přijmout. Dnem doručení je považován den odmítnutí písemnosti.